[ czech resources | czech grammar – brief corrigenda ]

czech essential grammar   Czech: An Essential Grammar

Czech : an essential grammar / James Naughton
Series: Routledge essential grammars
London : Routledge, 2005
ix, 282 p ; 24 cm
ISBN: 0415287847 (hbk), 0415287855 (pbk), USA (pbk)Table of Contents

Abbreviations

Chapter 1 Introduction

1.1 Standard versus non-standard usage

Chapter 2 Pronunciation and orthography – výslovnost a pravopis

2.1 Vowels – samohlásky
2.2 Consonants – souhlásky
2.3 Soft I versus hard Y
2.4 Consonants before Ě and I/Í
2.5 Voicing and devoicing
2.6 Intonation – intonace
2.7 The alphabet
2.8 Capital letters
2.9 Non-standard Czech

Chapter 3 Nouns – podstatná jména

3.1 Gender – rod
3.2 The plural – množné číslo
3.3 Cases – pády
3.4 Hard and soft declensions
3.5 Masculine types
3.6 Feminine types
3.7 Neuter types
3.8 Other miscellaneous types
3.9 Adjectival nouns – zpodstatnělá přídavná jména
3.10 Plural-only nouns – podstatná jmena pomnožná
3.11 Indeclinable nouns – nesklonná jména

Chapter 4 Adjectives and adverbs – přídavná jména a příslovce

4.1 The adjective – přídavné jméno
4.2 English noun modifiers
4.3 Standard adjectives – hard and soft types
4.4 Adjective rád
4.5 Soft-form adjectives – jmenný tvar
4.6 Possessive adjectives – přivlastňovací přídavná jména
4.7 The adverb – příslovce
4.8 Standard adverbs ending in -ě/e
4.9 Adverbs ending in -cky, -sky
4.10 Adverbs ending in -o
4.11 Looking happy/sad etc.
4.12 Interrogatives, place and motion
4.13 More adverbs of place and motion
4.14 Other forms of adverb
4.15 Comparison of adjectives – stupňování
4.16 Comparison of adverbs

Chapter 5 Pronouns – zájmena

5.1 Pronoun types
5.2 Personal pronouns – osobní zájmena
5.3 Reflexive pronoun se – zvratné zájmeno
5.4 Demonstratives – ukazovací zájmena
5.5 Possessives – přivlastňovací zájmena
5.6 Interrogatives – tázací zájmena etc.
5.7 Relative pronouns – vztažná zájmena etc.
5.8 Interrogatives and their derivatives
5.9 Sám and samý
5.10 The same
5.11 Jiný etc. – other, another
5.12 Všichni, všechno – all
5.13 Každý – each, every
5.14 Jediný – only, sole
5.15 Žádný – no, not any

Chapter 6 Numerals and quantifiers – číslovky

6.1 Cardinal numerals – základní číslovky
6.2 Ordinal numerals – řadové číslovky
6.3 X times – x-krát
6.4 Compound adjectives with numbers
6.5 Talking about numbered items
6.6 Czech money
6.7 Weights and measures
6.8 Indefinite quantifiers – neurčité číslovky
6.9 Telling the time
6.10 Days of the week, months and date
6.11 Arithmetic
6.12 Collective or set numerals – souborové číslovky
6.13 Generic numerals – druhové číslovky

Chapter 7 The verb – sloveso

7.1 Verb forms and categories
7.2 The infinitive – infinitiv
7.3 Reflexive verbs – zvratná slovesa
7.4 The present tense – přítomný čas
7.5 The past tense – minulý čas
7.6 Imperfective and perfective aspect – nedokonavý a dokonavý vid
7.7 Perfective present and future
7.8 Imperfective future
7.9 The conditional tense – kondicionál/podmiňovací způsob
7.10 Synopsis of main tenses
7.11 Past conditional
7.12 Pluperfect – předminulý čas/plusquamperfektum
7.13 Reported/indirect speech – nepřímá řeč
7.14 The imperative – imperativ/rozkazovací způsob
7.15 Participles and passive constructions
7.16 Verbal nouns – podstatné jméno slovesné
7.17 Frequentatives – slovesa opakovací
7.18 More participles
7.19 Modal verbs – modální slovesa
7.20 Phase verbs – start and stop
7.21 Verbs of motion – slovesa pohybu
7.22 More verbs
7.23 Basic/irregular verbs
7.24 Monosyllabic/irregular verbs

Chapter 8 Cases and prepositions – pády a předložky

8.1 The nominative case
8.2 The accusative
8.3 The genitive
8.4 The dative
8.5 The locative
8.6 The instrumental
8.7 The vocative
8.8 Prepositions

Chapter 9 Syntax and conjuctions – syntax a spojky

9.1 Sentences – věta a souvětí
9.2 Yes and no
9.3 Questions – otázky
9.4 Exclamations – zvolací věty
9.5 Word order – slovosled
9.6 Conjunctions – spojky
9.7 Commas – čárky
9.8 Quotation marks – uvozovky
9.9 Reported Speech – nepřímá řeč
9.10 Time
9.11 Conditions
9.12 If meaning whether
9.13 Aby etc.
9.14 List of coordinating conjunctions
9.15 List of subordinating conjunctions

Chapter 10 Word Formation

10.1 Vowel alternations
10.2 Consonant alternations
10.3 Forming nouns
10.4 Adjective suffixes
10.5 Adverbs
10.6 Foreign suffixes
10.7 Diminutives – zdrobněliny
10.8 Personal names
10.9 Derived verbs
10.10 Prefixes with other parts of speech

Index